Programsko obdobje 2021 -2027

Skupščina LAS Gorenjska košarica za podeželje potrdila strategijo lokalnega razvoja 2021 – 2027

 

V sredo 26. julija 2023 se je sestala Skupščina LAS Gorenjska košarica za podeželje za potrebe potrditve Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje 2021 – 2027 in oddajo dokumenta na javni poziv MKGP za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Skupščina LAS je dokument soglasno potrdila in s tem omogočila njegovo oddajo na pristojno ministrstvo. 

 Osnutek Strategije lokalnega razvoja (SLR) je pripravil BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, kot vodilni partner LAS Gorenjska košarica za podeželje. V dokumentu smo povzeli in zapisali pobude in ideje, ki smo jih prejeli od lokalnih prebivalcev, podjetij in organizacij, in pri tem sledili tudi navodilom, ki smo jih prejeli od ministrstva. Strategija lokalnega razvoja je zelo pomembna za razdelitev sredstev Evropske unije za razvoj našega podeželja. Omogočila nam bo, da pridobimo finančno podporo za izvajanje projektov, ki bodo spodbudili in okrepili našo lokalno skupnost in podeželje. Od leta 2024 dalje bomo tako razpolagali s približno 2,5 milijoni EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

SLR LAS je oblikovana tako, da sledi ciljem programov na nacionalni in regionalni ravni ter je skladna z lokalnimi razvojnimi strategijami. Zasnovana je dovolj široko, da na podlagi zastavljenih ciljev in oblikovanih ukrepov omogoča realizacijo prepoznanih razvojnih potreb in potencialov območja LAS in doseganje kazalnikov. SLR LAS Gorenjska košarica za podeželje je sestavljena iz treh tematskih področij, devetih ukrepov in kazalnikov. Opredelitev vseh naštetih je ključnega pomena pri pripravi strateškega dokumenta (SLR), saj samo dobro opredeljeni ukrepi in kazalniki omogočajo pripravo projektov, ki prispevajo k boljšemu in skladnejšemu razvoju podeželja. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste aktivno sodelovali pri pripravi SLR in nam pomagali določiti strateške usmeritve. Naše delo se s tem šele začenja, a smo prepričani, da bomo skupaj dosegli izjemne rezultate in ustvarili prihodnost, ki si jo želimo.

Ekipa LAS Gorenjska košarica za podeželje

Izbrane teme

Scroll to Top