Na območju občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica, je v programskem obdobju 2007–2013 delovala lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica. Ustanovljena je bila leta 2007 in temelji na partnerstvu predstavnikov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja, ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način. Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica (LAS GK) v programskem obdobju 2014 – 2020 nadaljuje pot kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno 16.12.2015 v Kranju, ko je 71 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS GK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 (obvezne in neobvezne priloge) s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstev sklada EKSRP, ESRR in ESRP.

LAS Gorenjska košarica ni registrirana kot pravna oseba, nima svoje davčne številke in je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja za območje 14 občin Gorenjske z vodilnim partnerjem LAS (BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj).

LAS Gorenjska košarica je sodila med največje lokalne akcijske skupine v Sloveniji in upravljala s sredstvi LEADER za ozemlje, ki se razteza v štirinajstih občinah osrednje in zgornje Gorenjske na okoli 1.624 km2, kjer živi nekaj več kot 162.000 prebivalcev.

LAS NADALJUJE SVOJO NOVO POT V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021 – 2027

Novosti v programskem obdobju 2021–2027 se v prvi meri navezujejo na novo začrtano območje delovanja. Če je bilo v preteklem programskem obdobju v LAS Gorenjska košarica vključenih štirinajst občin, se po novem delovanje skrči na območje sedmih občin (Cerklje, Jezersko, Kranj, Preddvor, Naklo, Šenčur in Tržič). Z novim območjem delovanja se spremeni tudi poimenovanje lokalne akcijske skupine. LAS Gorenjska košarica se po novem imenuje LAS Gorenjska košarica za podeželje. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS bodo sredstva lahko črpali iz že do sedaj poznanega programa LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Novost v novem programskem obdobju je tudi ta, da se bodo sredstva črpala iz dve skladov, in sicer iz kmetijskega in regionalnega sklada. Ribiški sklad bo imel v novem programskem obdobju svoj LAS – LAS Gorenjske ribe. BSC, ki je obenem tudi vodilni partner LAS Gorenjska košarica za podeželje, v sodelovanju z ključnimi partnerji in lokalnim prebivalstvom na območju že pripravlja strategijo lokalnega razvoja, ki bo osnova za začetek izvajanja projektnih predlogov.

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.

Osebna izkaznica LAS GK za podeželje

Scroll to Top