Organi LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PODEŽELJE

Lokalno partnerstvo LAS Gorenjska košarica je bilo ustanovljeno na osnovi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjska košarica za podeželje, katera je pričela veljati s podpisom članov, dne 23. 2. 2023 v Kranju.
S pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjska košarica za podeželje so določeni naslednji organi LAS:

  • skupščina,
  • predsednik in podpredsednik,
  • upravni odbor (predsednik in podpredsednik),
  • ocenjevalna komisija,
  • nadzorni odbor in
  • vodilni partner.

Članstvo LAS je odprto. Novi člani lahko s pristopno izjavo kadarkoli naknadno pristopijo in postanejo člani LAS. Nove člane potrdi Upravni odbor LAS. Za leto 2024 je bila sprejeta in s sklepom potrjena višina članarine LAS GK za podeželje na 2. seji skupščine LAS Gorenjska košarica za podeželje, in znaša: 15€ za fizične osebe ter društva, 50€ za pravne osebe, podjetja in zavode; občine pa imajo višino članarine glede na število prebivalcev.

PRISTOPNA IZJAVA
POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU LAS GK

PRAVILNIK O ČLANARINI LAS 

Skupščina LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PODEŽELJE

Je najvišji organ upravljanja LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. Članstvo v LAS je odprto za vse, ki delujejo na območju LAS in imajo interes za vključitev v LAS.

Seznam članov LAS Gorenjska košarica za podeželje

Poslovnik o delovanju Skupščine LAS GK za podeželje


UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS. Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki javnega sektorja,
  • trije predstavniki gospodarskega sektorja,
  • trije predstavniki zasebnega sektorja.

Upravni odbor LAS Gorenjska košarica za podeželje

Poslovnik o delovanju Upravnega odbora LAS Gorenjska košarica za podeželje


PREDSEDNIK
Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Za predsednika LAS Gorenjska košarica za podeželje je bil izvoljen in potrjen Rok Roblek, župan Občine Preddvor.

PODPREDSEDNIK
Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo,  če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za podpredsednika LAS Gorenjska košarica za podeželje je bil izvoljen in potrjen  Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem.


NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LAS. Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja. 

Nadzorni odbor LAS Gorenjska košarica za podeželje

Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora LAS Gorenjska košarica za podeželje


OCENJEVALNA KOMISIJA
Ocenjevalna komisija šteje 3 članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo. 

Sestava komisije bo določena naknadno.


VODILNI PARTNER
Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LAS kot vodilnega partnerja, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem. LAS lahko Vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za vodilnega partnerja LAS Gorenjska košarica za podeželje je bil na Ustanovni seji skupščine LAS 23. februarja 2023 izbran BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

Scroll to Top