NAŠ SADOVNJAK - oživitev starih lokalnih sadnih dreves, grmovnic in zelišč

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: Zaradi odstopa projetnih partnerjev se projekt trenutno ne izvaja.

Partnerji: Ljudska univerza Kranj, BIRO NATURA d.o.o., Društvo Sorško polje, približajmo se naravi, Center Stonoga – zavod za povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje – socialno podjetje

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 138.538,81 €

Opis operacije: 

V tesnem sodelovanjem z lokalnim okoljem in organizacijami v njem smo identificirali potrebo po ureditvi degradiranih območij v podeželskih okoljih v Mestni občini Kranj. Degradirana vključena območja so delno ali v celoti opuščena ter niso izkoriščena v skladu s svojim potencialom, možnostmi in potrebami lokalnega okolja ter imajo zaradi tega zmanjšano uporabno vrednost. Z načrtovanimi posegi v prostor bomo smiselno ter tudi družbeno odgovorno pripomogli k lokalnemu razvoju, ki bo nudil podporno okolje za razvoj dejavnosti, vzpostavljanje novih delovnih mest in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Operacija Naš sadovnjak bo vplivala na peto težišče ukrepanja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020: zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja.

Z načrtovanimi posegi v degradirana vključena območja bomo smiselno ter tudi družbeno odgovorno pripomogli k lokalnemu razvoju tudi z vključevanjem ranljivih skupin v aktivnosti operacije in medgeneracijskim sodelovanjem in pomočjo.

Največjo korist v času trajanja operacije in po zaključku operacije imajo prebivalci na območju (lokalna društva, vrtci, šole) z dostopom do novo razvitih storitev za dvig kakovosti življenja in obiskovalci kraja, ki bodo sodelovali pri urejanju in vzdrževanju nove infrastrukture in bodo pridobili prostor za druženje in učenje v naravi.

Operacija bo tako degradiranim vključenim območjem povrnila uporabno vrednost, nudila podporno okolje za razvoj skupnostne dejavnosti, vzpostavila novo delovno mesto in izboljšala kakovost življenja na podeželju.

Revitalizacijo vključenih degradiranih območij bomo dosegli z dodajanjem novih vsebin, izboljšanjem stanja narave, ohranitvijo in razvojem naravne in kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj in aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva in obiskovalcev.

Novost in inovativnost pri naši operaciji predstavlja ureditev skupnih zelenih javnih površin, uporaba lokalnih materialov in zasaditev avtohtonih vrst sadnega drevja, grmovnic in zelišč, s katerimi bomo ohranili naravno dediščino naše pokrajine in ob njih postavili informativne table o rastlinah. Inovativno zasnovane so tudi ograje, ki bodo lovile padavine za glinene zbiralnike vode.

Najpomembnejši rezultati  operacije bodo oživitev starih lokalnih sadnih dreves, grmovnic in zelišč na javni površini in opolnomočenje prebivalcev na teh območjih, kar bo učinkovalo na ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj in bo povečalo samooskrbo lokalne skupnosti. Prebivalci pa bodo znanja in sadike lahko prenesli v svoje sadovnjake. Sekundarni učinek vidimo tudi v povečani skupnostni dejavnosti.

Z operacijo bomo ustvarili novo delovno mesto, uredili 6.065 m2 površine na 3 lokacijah z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja ter ohranjanja kulturne dediščine,  vključili 45 deležnikov. Aktivnosti  operacije bodo vplivale na najmanj 50% prebivalcev v posamezni vključeni lokalni skupnosti.

Glavni cilj operacije je preureditev opuščenih zelenih javnih površin v skupni sadovnjak in zeliščni vrt za dvig zdravja in počutja ter prostočasno udejstvovanje lokalnega prebivalstva. Posebni cilj je zagotoviti ohranitev življenja območja, preprečiti izseljevanje in vzpodbuditi razvoj turizma.

Na območju LAS še ne obstajajo skupnostni sadovnjaki, ki bodo poleg ohranjanja naravne dediščine naše pokrajine pomembni tudi za medgeneracijski prenos znanj in družabno povezovanje lokalnega prebivalstva.

Cilji operacije: 

 • ponovna aktivacija degradiranih in opuščenih območij s preureditvijo opuščenih zelenih javnih površin v skupni sadovnjak in zeliščni vrt za dvig zdravja in počutja ter prostočasno udejstvovanje lokalnega prebivalstva,
 • dodajanje novih vsebin degradiranim in opuščenim območjem z organizacijo dogodkov, ki bodo omogočila učenje, druženje, izmenjavo znanj in skupno delo,
 • posebni cilj je zagotoviti ohranitev življenja območja, preprečiti izseljevanje in vzpodbuditi razvoj turizma.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje operacije,
 • promocija operacije in njenih rezultatov,
 • ureditev terena:
  • sadovnjaki Kokrica, Tenetiše, Praše,
 • usposabljanje deležnikov za pripravo nasadov,
 • naprava in oskrba nasadov,
 • izobraževanje za trajnostni razvoj lokalne skupnosti,
 • izpeljava družabnih dogodkov.

Rezultat operacije: 

Glavni rezultat operacije bo ustvarjeno novo delovno mesto, urejenih 6.065 m2 površine na 3 lokacijah z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja ter ohranjanja kulturne dediščine,  vključenih 45 deležnikov.

Aktivnosti  operacije bodo vplivale na najmanj 50% prebivalcev v posamezni vključeni lokalni skupnosti.

Koristne povezave:

Scroll to Top