Programsko obdobje 2021 -2027

LAS Gorenjska košarica za podeželje vabi vse zainteresirane v članstvo

LAS Gorenjska košarica za podeželje vabi vso zainteresirano javnost k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021–2027.

Novost v programskem obdobju 2021-2027 je ta, da se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Zaradi novih pogojev pristopa se bo lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica za podeželje (v nadaljevanju LAS GK za podeželje) organizirala kot novo pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja.

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica za podeželje vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo ustanovno pogodbo. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

K sodelovanju vabimo predstavnike:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi, krajevne skupnosti ali druge osebe javnega prava),
  • gospodarskega sektorja (podjetja, s. p.-ji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadruge ali druge pravne osebe,…)
  • zasebnega sektorja (posamezne fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije,…).

V LAS se lahko vključijo predstavniki s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič.

Kot člana LAS vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 ter imate pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LAS, ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Lokalna akcijska skupina bo delovala z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja in po načelu od spodaj navzgor, zato ste vsi, ki potrebe lokalnega okolja najbolj poznate, lepo vabljeni, da izkažete svoj interes s podpisom izjave o članstvu v Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica za podeželje.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LAS Gorenjska košarica za podeželje nam posredujte:

  • po pošti na naslov Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, s pripisom LAS Gorenjska košarica za podeželje ali
  • po elektronski pošti na naslov las@bsc-kranj.si.

Izjavo lahko podpišete tudi z kvalificiranim elektronskim podpisom.

Po ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica za podeželje bo sledila priprava nove Strategije lokalnega razvoja območja LAS Gorenjska košarica za podeželje do leta 2027. Po potrditvi Strategije lokalnega razvoja konec leta 2023 bo sledilo črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Gorenjske (Nina Zupan), 04/ 281 72 46,  las@bsc-kranj.si.

Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja.

PRISTOPNA IZJAVA (pdf), PRISTOPNA IZJAVA (word)

POGODBA O USTANOVITVI LAS GK za podeželje

VABILO na ustanovno skupščino LAS GZ za podeželje

                             

Izbrane teme

Scroll to Top