Programsko obdobje 2021 -2027

Izvedene tematske delavnice za pripravo SLR

Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje za programsko obdobje do leta 2027 – zaključek delavnic

Na območju sedmih občin vključenih v LAS smo izvedli pet delavnic za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje za obdobje 2021-2027. 

Delavnice so potekale v Kranju v mesecu marcu in aprilu – 21. 3. 2023 Živo podeželje, 22. 3. 2023 Podjetništvo na podeželju, 23. 3. 2023 Pametno podeželje, 24. 3. 2023 Zeleno, povezano podeželje in 17. 4. 2023 Delovno srečanje.

Skupaj se je delavnic udeležilo 50 oseb. Od tega so bili po sektorjih zastopani: 24 oseb iz javnega sektorja, 15 oseb iz zasebnega sektorja (NVO, fizične osebe) in 11 oseb iz gospodarskega sektorja. Na delavnici je bilo med ranljivimi skupinami vključenih 35 žensk, 5 mladih in 5 starejših.

Za območje LAS je bila izdelana SWOT analiza. Udeleženci delavnic so bili aktivno vključeni pri podajanju svojega vidika glede trenutnega stanja območja. S strani lokalnih deležnikov je bilo podanih kar nekaj predlogov glede možnosti izboljšave ter nadgradnje že obstoječega stanja. 

Pestra sestava udeležencev na tematskih delavnicah je pokazala številne potenciale in priložnosti, ki jih mora zajeti nastajajoča SLR.  Z udeleženci na delavnicah smo se pogovarjali o tem kakšno podeželje si želimo ter o raznih ukrepih in ciljih, ki bi pripomogli k izboljšanju. Bilo je podanih kar nekaj pobud in projektnih predlogov.

Prestavitve delavnic (21. 3. 2023 Živo podeželje, 22. 3. 2023 Podjetništvo na podeželju, 23. 3. 2023 Pametno podeželje, 24. 3. 2023 Zeleno, povezano podeželje in 17. 4. 2023 Delovno srečanje)

Delovno poročilo o tematskih delavnicah

Rezultati Spletne ankete SOUSTVARJAJTE PODEŽELJE SKUPAJ Z NAMI

Na območju sedmih občin vključenih v LAS smo izvedli tudi Spletno anketo, ki nam je bila prav tako v pomoč pri pripravi Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za podeželje za programsko obdobje 2021-2027. 

Spletna anketa je zajemala tri  področja in 10 vprašanj. Prvi del je bil splošen in je zajemal spol, starost, kraj bivanja…, v drugem delu je anketa zajemala glavni štiri stebre in področja ukrepanja, ki so pomembni za razvoj podeželja osrednje Gorenjske, tretji sklop pa se je dotaknil SWOT analize območja.

Prejeli smo 31 odgovorov, od tega smo 48,4% odgovorov prejeli od ženskega spola, 25,8% odgovorov so prispevali mladi do 29 let ter 6,5 % starejši od 65 let. Največ odgovorov so prispevali prebivalci mestne občine Kranj, sledi občina Preddvor ter Cerklje na Gorenjskem in Tržič. Odgovore so podali predstavniki javnega sektorja, fizične osebe iz območja LAS Gorenjska košarica za podeželje, predstavniki društev in NVO-jev, gospodarski sektor ter starejši prebivalci oziroma upokojenci.

Izbrane teme

Scroll to Top