1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 26. 7. 2017 (velja poštni žig 26. 7. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 26. 7. 2017 do 15. ure.

JAVNI POZIV in RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 – PODALJŠAN ROK

Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 11. 9. 2017 (velja poštni žig 11. 9. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 11. 9. 2017 do 15. ure.
  • Sprememba višine sredstev promocije operacije v proračunu operacije: v vlogah upoštevajte, da promocija znaša največ 10% upravičenih stroškov za CLLD.

REZULTATI IZBORA OPERACIJ:

  • na 1. Javni poziv LAS Gorenjska košarica, ki je bil objavljen dne 26.4.2017 za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS je pravočasno prispelo 26 vlog v skupni vrednosti za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
  • Ocenjevalna komisija je vloge pregledala ter podala poročilo, ki ga je upravni odbor LAS na svoji 11. seji obravnaval in potrdil. Devetnajst operacij je bilo izbranih za sofinanciranje; enajst iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, sedem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ena operacija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Vloge so bile uspešno prijavljene oziroma oddane na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (skladno z uredbo CLLD 2014–2020).
  • LAS Gorenjska košarica je s strani ministrstva prejela osemnajst potrjenih operacij. Operacija Zdrav ribji krožnik  je bila zavrnjena. Zaradi večine neodobrenih sredstev v projektu Temno nebo je bila vložena odstopna izjava od pravice do sredstev iz Odločbe, saj bi bilo nemogoče, da bi le z delno odobrenimi sredstvi izvedli vse zastavljene aktivnosti, zaradi nastale situacije pa je bila tudi za projekt Čebelji park Antona Janše podana odstopna izjava. Ostalih 16 operacij se uspešno izvaja,  devet iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sedem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o odobrenih operacijah pa si lahko preberete tukaj.

 

Scroll to Top